bán nhà thuộc sở hữu riêng

Có được bán nhà thuộc sở hữu riêng hay không?

Hiện giờ, bố tôi cho phép tôi bán nhà không cần phải chia tiền cho anh chị em tôi. Vậy xin hỏi, liệu tôi có